Protokoll från årsmöte med SPBK måndag 27 feb­ruari 2017 i  Strängnäs bowlinghall

Närvarande: 35 st

1       Mötets öppnande

Mötet öppnades av klubbens ordförande.

2       Val av mötesordförande och sekreterare

Till ordförande vid mötet valdes Kjell Svensson och till sekreterare Margot Alexandersson.

3       Årsmötet utlyst i behörig ordning

Årsmötet befanns vara utlyst i behörig ordning.

4       Fastställande av dagordning

Dagordningen godkändes. På begäran hade parentationen plockats bort.

5       Val av justeringsmän tillika rösträknare

Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Harry Käll och Bengt Gustafsson.

6       Ändring av stadgar §6, 2.stycket

Styrelsens förslag var att nuvarande text ”Styrelsen består av åtta ledamöter” ändras till ”Styrelsen består av fem till sju ledamöter”.

Godkändes av årsmötet.

7       Klubbens verksamhetsberättelse

Ordförande läste upp klubbens verksamhetsberättelse.

Godkändes och lades till handlingarna.

8       Styrelsens ekonomiska berättelse

Kassören redovisade klubbens ekonomiska berättelse.

Godkändes och lades till handlingarna.

9       Revisionsberättelsen

Revisionsberättelsen föredrogs av revisorn.

Godkändes och lades till handlingarna.

10    Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beslöt bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

11    Fastställande av årsavgift

Årsmötet beslöt bibehålla nuvarande nivå på årsavgiften, d v s 150 kr för aktiv medlem och 50 kr för passiv medlem. 

12    Val av ordförande samt styrelseledamöter

Till ordförande på två år valdes Helge Persson.

Till styrelseledamot på två år valdes Rolf Larsson, omval.

13    Val av revisor och revisorsuppleant

Till revisor på ett år valdes Sören Konradsson, omval

samt till revisorsuppleant på ett år Harry Käll, omval.

14    Val av valberedning

Till ledamöter av valberedning på ett år valdes:

Sven Odelvall, nyval

Anders Persson, nyval.

15    Motioner

Inga motioner hade inkommit till årsmötet.

16    Avslutande av mötet

Innan mötet avslutades berättade Kjell Svensson om hur klubben bildats. Kjell har suttit i styrelsen sedan år 2000. Önskade styrelsen och nya ordföranden, Helge, lycka till.

Kassören, Bengt Löfgren avtackade avgående ordföranden och ledamoten Stig Nyström. Inofficiellt har Ingvar Blomdahl avtackats vid ett tidigare tillfälle.

Kjell Svensson                                                               Margot Alexandersson

Ordförande                                                                     Sekreterare

Harry Käll                                                                       Bengt Gustafsson

Justerare                                                                        Justerare