Stadgar för Strängnäs Pensionärers Bowlingklubb, SPBK

§1 ÄNDAMÅL OCH MEDLEMSKAP

Föreningen har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet genom att främja det lokala bowlingspelet för pensionärer i verksamhetsområde Strängnäs. Dessutom skall klubben stimulera till deltagande i och utbyte med andra motsvarande klubbars verksamhet. 

Alla personer som vill stödja klubbens ändamål har rätt att beviljas medlemskap.

Medlemskap beviljas av styrelsen eller den person som styrelsen delegerat beslutanderätten till. Medlemskapet gäller tillsvidare. 

Årsavgift för medlemskapet fastställs på årsmötet och avgiften skall vara betald senast en månad efter mötet.

Medlem som under året uppnår 80 års ålder blir automatiskt hedersmedlem med rätt till befrielse från årsavgift.

§2 FÖRENINGENS NAMN

Strängnäs Pensionärers Bowlingklubb. (SPBK)

Föreningen har sitt säte i Strängnäs kommun.

§3 RÄKENSKAPSÅR

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m den 1 januari t.o.m den 31 december.

§4 FÖRVALTNING

Föreningens förvaltning handhas av styrelsen med årsmötet som beslutande instans för verksamhetens inriktning och val av funktionärer.

§5 FÖRENINGSMÖTEN

5.1 Kallelse

      Kallelse till årsmötet sker genom meddelande på
      föreningens anslagstavla och

      hemsida senast 10 dagar i förväg.

      Föreningens årsmöte skall hållas i februari månad.

5.2 Extra årsmöte

      Vid extra möte får endast de ärenden förekomma som enligt
      kallelsen föranlett mötet. Styrelsen skall kalla till extra möte genom
      personlig kallelse senast 14 dagar efter begäran har inkommit.  

5.2 Motioner

      Medlem som vill ha särskilt ärende
      behandlat på föreningsmötet ska senast 15 januari komma in med skrivelse till styrelsen.

5.3 Årsmötet

      Vid årsmötet ska följande ärenden behandlas och protokollföras.

 1. Årsmötets öppnande
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 3. Fastställande av röstlängd för mötet
 4. Frågan om mötet är behörigt utlyst
 5. Fastställande av dagordning
 6. Val av protokollsjusterare och rösträknare
 7. Föredragning av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för verksamhetsåret. Fastställande av årsavgift för kommande verksamhetsår.
 8. Revisorernas berättelse
 9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Val av styrelse
 11. Val av revisorer
 12. Val av valberedning
 13. Motioner
 14. Förslag till beslut från styrelsen
 15. Mötets avslutande

§6 STYRELSE

När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter.

Styrelsen består av fem till sju ledamöter.

Ordföranden och kassör utses för en tid av två år.

Styrelsen ska inom sig utse vice ordförande och de övriga befattningshavare som behövs.

Övriga ledamöter utses på två år, varvid hälften utses ena året och hälften det andra året.

Styrelsen är beslutsmässig då minst fem ledamöter är närvarande. Ordföranden har utslagsröst vid lika röstetal.

§7 FIRMATECKNING

Föreningens firma tecknas förutom av styrelsen i sin helhet av ordföranden och kassören var för sig. 

§8 REVISORER

Föreningens räkenskaper skall revideras av en revisor jämte suppleant som utses för en tid av ett år.

§9 VALBEREDNING

Valberedningen består av två ledamöter varav en är sammankallande. Ledamöterna utses för en tid av ett år.

§10 ÄNDRING AV STADGARNA

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmötet med minst 2/3 av antalet avgivna röster. 

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

§11 FÖRENINGENS UPPLÖSNING

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmötet med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

I beslut om upplösning av föreningen ska anges dels att föreningens tillgångar ska användas till ett bestämt ändamål, dels var den upplösta föreningens handlingar m.m. ska arkiveras t.ex. i folkrörelsearkiv eller motsvarande.


Stadgarna är antagna vid årsmötet 2016-02-15 och ersätter tidigare stadgar antagna i februari 2002.

   Välkommen till oss i Strängnäs Pensionärers Bowlingklubb !

Strängnäs Pensionärers Bowlingklubb, SPBK, bildades 2001. Vi är nu ca 50 aktiva i klubben som tränar i fyra grupper på måndagar och torsdagar 10.oo och 11.3o, varannan vecka. De andra veckorna spelar vi Riksserien på samma tider. I Riksserien deltar vi med  2 damlag och 4 herrlag. Och så spelar vi vänskapsmatcher mot andra pensionärsbowlingklubbar i vår närhet, f.n. 10 matcher om året. Därtill är några av oss ute hos andra klubbar som ordnar individuella tävlingar, det finns ca 15 sådana tävlingar inom ett avstånd på 2 timmars bilresa. Vi själva ordnar Strängnästräffen varje höst och gläder oss över närmare 300 deltagare från ca 30 klubbar....